‘Ruimte voor tienduizenden woningen bij ander gebruik Schiphol’

In de omgeving van Schiphol kunnen de komende jaren tienduizenden woningen worden gebouwd als de luchthaven op een andere manier wordt gebruikt en er minder geluidshinder wordt geproduceerd.

Dat komt naar voren uit een onderzoek van luchtvaart-ingenieursbureau To70 over woningbouw rond Schiphol, in opdracht van de Milieufederatie Noord-Holland en Milieudefensie. De milieuorganisaties willen dat het rapport bij de kabinetsformatie aan de orde komt.
Afhankelijk van keuzes die gemaakt worden, kan het aantal oplopen tot 150.000 nieuwe woningen, bestaande uit een mix van laagbouw en hoogbouw. Als gekozen wordt voor louter laagbouw zijn 70.000 huizen mogelijk.
To70 heeft elf focusgebieden vastgesteld die geschikt zijn voor woningbouw rond Schiphol. Ze sluiten aan op bestaand stedelijk gebied, maar liggen buiten natuurgebieden en parken. Het gaat om mogelijke woonwijken of uitbreidingen van bestaande wijken bij Amsterdam, Aalsmeer, Uithoorn, Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Haarlem.
‘Anders vliegen’
Het rapport biedt een soort menukaart van maatregelen om ‘anders of minder’ te vliegen, waardoor er minder geluidshinder is en mogelijkheden ontstaan voor nieuwbouw. Het aanpassen van vliegroutes van de Aalsmeerbaan bijvoorbeeld, zou de bouw van circa 11.000 nieuwe woningen mogelijk maken. Verandering van vliegroutes rond de Kaagbaan kan in potentie zelfs 32.000 nieuwe woningen opleveren. Als er niet langer in de nacht gevlogen zou worden, ontstaat volgens de berekeningen ruimte voor de bouw tot 51.500 nieuwe woningen. To70 benadrukt dat deze cijfers indicatief zijn.
Een nog rigoureuzere keuze zou het sluiten van de secundaire banen zijn. Als de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan niet meer zouden worden gebruikt, zou dat zo’n 120.000 nieuwe woningen mogelijk kunnen maken.
Minder vluchten?
Tot en met dit jaar geldt voor Schiphol een maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Door de coronacrisis wordt dat aantal nu bij lange na niet gehaald. Een nieuw kabinet zou er voor kunnen kiezen om het aantal vliegbewegingen te beperken tot 400.000 of zelfs 300.000. Dat zou volgens de onderzoekers ruimte opleveren voor respectievelijk 18.700 en 34.300 nieuwe woningen.
Door de vervanging van oude vliegtuigen door stillere opvolgers ontstaat ook ruimte: vlootvernieuwing levert naar schatting 21.300 nieuwbouwwoningen op.
Formatie
Sijas Akkerman, directeur van de Milieufederatie Noord-Holland, vindt dat het To70-rapport op de formatietafel thuishoort: “Er is nu een formatie van een nieuw kabinet aan de gang. Tegelijk is er discussie over tekort aan woningen, ook in de regio rond Amsterdam. Dit is dus hét moment voor de politiek om te kiezen voor minder vliegen en meer woningen bouwen. Dat is goed voor alle mensen die een huis zoeken en goed voor het milieu. Want minder vliegen is minder CO2-uitstoot en dat hebben we nodig om de klimaatdoelen te halen.”
Schiphol: al vooruitgang geboekt
Schiphol zegt in een reactie op het rapport dat er al voortgang wordt geboekt met hinderbestrijding: “Wij werken hard aan het behoud van de waarde van Schiphol voor onze economie en onze welvaart, en aan het verminderen van de overlast en het verbeteren van de leefomgeving. Dat gebeurt onder meer door maatregelen die ook in het rapport staan: verleggen van routes en stillere vliegtuigen. Andere voorbeelden zijn hoger aanvliegen en innovaties van Luchtverkeersleiding Nederland. Daarmee krimpt de geluidscontour van Schiphol. Dat biedt perspectief aan alle betrokkenen.”
In de Metropool Regio Amsterdam moeten in 2040 250.000 woningen gebouwd zijn. In 2019 werd in een Woondeal afgesproken dat er tot 2025 minstens 100.000 bij komen.

Metropoolregio Amsterdam, Nieuwbouw en projectontwikkeling, nieuwbouwwoningen, Nieuws, Politiek en beleid, regionale woningbouwplannen, Schiphol